LVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 i 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzeska z dnia 25 października 2018 r, zwołuję LVII  Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień;  30 października ( wtorek )  2018 roku o godzinie 10.0.    Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

 

Proponowany porządek sesji:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 17.10.2018 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych ( PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów”;
  • Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”.
  • zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
  1. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

        

         mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.