13 / 2018. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.

Informacja o udzieleniu zamówienia – Plik PDF.


Informacja o udzieleniu zamówienia
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 172,
Fax 14 66 30 545
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
„Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019”
CPV- 90 62 00 00-9 /usługi odśnieżania/
CPV- 90 63 00 00-2 /usługi usuwania oblodzeń/
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku i w Jadownikach zgodnie z załącznikiem Nr 1, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.
I strefa – 101 880 m² – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego
II strefa – 81 195 m² – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego
III strefa – 53 040 m² – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego
Zakres robót obejmuje:
1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi
2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi
3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi
4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach
5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci
III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Umowa z dnia 20 listopada 2018 roku.
IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
Uzasadnienie:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest prze zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1 – 3a ustawy PZP osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad ta osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.
V. TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:
czas trwania umowy od 20.11.2018r. do 15.04.2019 r.
VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU ( Art. 66 ustawy PZP): nie publikowano.
VI-2. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( Art. 95 ust. 1 i 2 ustawy PZP):
BZP – Ogłoszenie nr 500280676-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.
Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.
_________________________________________________________________________
Informacja o udzieleniu zamówienia
CPV- 90620000-9 – usługi odśnieżania
ZPKG.XIII.271.2.13.2018.ZM z dnia 23 listopada 2018 roku

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp


Ogłoszenie nr 500280676-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.
Burmistrz Brzeska: Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/Profil nabywcy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ITK.III.7021.8.Z3.2018.AB /JM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku i w Jadownikach zgodnie z załącznikiem Nr 1, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania. I strefa – 101 880 m² – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego II strefa – 81 195 m² – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego III strefa – 53 040 m² – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego Zakres robót obejmuje: 1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi 2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi 3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi 4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach 5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Informację o zamiarze zawarcia umowy umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 23 października 2018 roku pod pozycją 13.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 235000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: zarzad@bzk.com.pl
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 1
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 253800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Informację o udzieleniu zamówienia umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 23 listopada 2018 roku pod pozycją 13.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1 , 32-800 Brzesko. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki ( Akt notarialny z dnia 11.05.2015r. Repertorium A Numer 1703/2015) który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§1), Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie, których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.
_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV- 90620000-9 – usługi odśnieżania
ZPKG.XIII.271.2.13.2018.ZM z dnia 23 listopada 2018 roku

Plik PDF – Informacja Zima Brzesko – 2018.

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w  Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 123,
Fax 14 66 30 545, e-mail: ph.komunalne@brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90 62 00 00-9
Nazewnictwo wg CPV: usługi odśnieżania

CPV- 90 63 00 00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi usuwania oblodzeń

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku i w ładownikach zgodnie z załącznikiem Nr 1, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.
I strefa – 101 880 m2 – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego
II strefa – 81 195 m2 – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego
III strefa – 53 040 m2 – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego
Zakres robót obejmuje:
1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi
2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi
3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi
4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach
5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
230 000,00 zł – netto Słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 5a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1,32-800 Brzesko. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 11.05.2015r. Repertorium A Numer 1703/2015) który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§1),
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie, których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:   10.11.2018 – 15.04.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90 62 00 00-9  usługi odśnieżania/
ZPKG.XIII.271.2.13.2018.ZM z dnia 23 października 2018 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.