13 / 2018. Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.

Plik PDF – Informacja Zima Brzesko – 2018.

INFORMACJA – wolna ręka – usługi
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA Zimowe utrzymanie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie miasta Brzeska i sołectwa Jadowniki w sezonie 2018/2019.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w  Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie. Tel. 14 68 65 123,
Fax 14 66 30 545, e-mail: ph.komunalne@brzesko.pl
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
CPV- 90 62 00 00-9
Nazewnictwo wg CPV: usługi odśnieżania

CPV- 90 63 00 00-2
Nazewnictwo wg CPV: usługi usuwania oblodzeń

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe dróg gminnych w Brzesku i w ładownikach zgodnie z załącznikiem Nr 1, który zawiera podział dróg na trzy strefy wg kolejności utrzymania.
I strefa – 101 880 m2 – utrzymywana w 3 standardzie utrzymania zimowego
II strefa – 81 195 m2 – utrzymywana w 4 standardzie utrzymania zimowego
III strefa – 53 040 m2 – utrzymywana w 5 standardzie utrzymania zimowego
Zakres robót obejmuje:
1/ odśnieżanie ulic z usuwaniem gołoledzi – wzdłuż drogi
2/ odśnieżanie bez posypywania materiałem uszorstniającym – wzdłuż drogi
3/ usuwanie śliskości zimowej – wzdłuż drogi
4/ usuwanie śliskości zimowej na skrzyżowaniach, zakrętach i podjazdach
5/ usunięcie błota pozimowego (przykrawężnikowego) na wysypisko śmieci

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
230 000,00 zł – netto Słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100

IV. WYKONAWCA KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Nazwa i adres:
Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1- 5a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Gmina- jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Słowackiego 1,32-800 Brzesko. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 11.05.2015r. Repertorium A Numer 1703/2015) który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (§1),
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie, których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I CZAS TRWANIA UMOWY:   10.11.2018 – 15.04.2019 roku.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90 62 00 00-9  usługi odśnieżania/
ZPKG.XIII.271.2.13.2018.ZM z dnia 23 października 2018 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.