Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10” w Brzesku

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”), zawiadamia się strony, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek: CP RE Sp. z o. o., 31 – 358 Kraków ul. Jasnogórska 1, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Hali Magazynowej wraz z rozbiórką istniejącej hali oraz wykonaniem infrastruktury technicznej i drogi wewnętrznej na części działki nr ewid. 897/10” w Brzesku, zostało zakończone.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 ustawy k.p.a. informuję, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku – w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 111 na I piętrze, w godzinach od 730 – 1530 w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.