LVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję LVI Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień 17 października ( środa )  2018 roku o godzinie 10.0.   Sesja odbędzie się w Regionalnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Brzesku ul. Plac Targowy 10 sala nr 212

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 29.08.2018 r. i 26.09.2018 r.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 10. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
 11. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej (art. 24”h” ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym).
 13. Informacja Burmistrza    Brzeska    dotycząca    oświadczeń    majątkowych osób zobowiązanych  do  ich  złożenia  (art.  24”h”  ust.  12  ustawy  o  samorządzie gminnym).
 1. Informacja Prezesa Spółki RPWiK na temat działalności Spółki – podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego ustalania przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku cen wody dla mieszkańców.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

 • zmiany Statutu Gminy Brzesko;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Jadowniki;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Okocim;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Poręba Spytkowska ;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Jasień;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokrzyska ;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bucze ;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Szczepanów ;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sterkowiec ;
 • zmiany uchwały Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Wokowice ;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu;
 • Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne. ( Sala Audytoryjna RCKB )
 5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokoły z sesji są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

        

         mgr Krzysztof Ojczyk

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.