Sprzedaż działek w rejonie ulic Wiejska – W. Kossaka

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonych w obrębie Brzesko-miasto, stanowiących własność Gminy Brzesko, niezabudowanych działek ewidencyjnych nr nr: 764/3, 648/8, 767/4, 766/6, 766/5 o łącznej pow. 0,1337 ha objętych księgami wieczystymi nr TR1B/00055848/5, TR1B/00039965/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowe niezabudowane działki położone są w rejonie ulic Wiejska – W. Kossaka o kształcie zbliżonym do prostokąta ze spadkiem w kierunku północnym, przez działki przebiega rów melioracyjny co wymaga konserwacji oraz zachowania odległości ewentualnej zabudowy minimum 3 m od górnej krawędzi skarpy rowu, ewentualna zabudowa rowu lub zmiana jego trasy wymaga odpowiednich pozwoleń, elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Klasa gruntu: RV, ŁIV, W/ŁIV.

 1. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją o warunkach zabudowy z dnia 24.09.2013 r. znak: ITK.III.6730.90.2013.PP działki zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 2. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu.
 3. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 4. Granice zbywanych nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Działki nr nr: 764/3, 648/8, 767/4, 766/6, 766/5 zostały przeznaczone do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 185/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 17 września 2018 r.
 7. Cena wywoławcza 190.000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
 8. Wadium 20.000,00 zł.
 9. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 8 listopada 2018 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numery działek 764/3, 648/8, 767/4, 766/6, 766/5, których przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                            małopolskie.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne  pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 120).

 Regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.