Sprzedaż działek w rejonie ulicy Wiejska

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonych w obrębie Brzesko-miasto, stanowiących własność Gminy Brzesko, niezabudowanych działek ewidencyjnych nr nr: 742/4, 742/5, 742/7 o łącznej pow. 0,0752 ha objętych księgą wieczystą nr TR1B/00063062/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowe działki niezabudowane będące własnością Gminy Brzesko położone są w rejonie ulicy Wiejska o wydłużonym kształcie ze spadkiem w kierunku północnym, sklasyfikowane jako RIVb, RV. Ze względu na swoją powierzchnię oraz cechy geometryczne, tj. kształt i wymiary nie nadają się do samodzielnego wykorzystania.

            Do czasu wybudowania drogi osiedlowej projektowanej na działkach sąsiednich z własnością działek 742/4, 742/5, 742/7 związana jest służebność gruntowa przechodu przez działkę 742/8 szlakiem szerokości 2 metry, biegnącym przy jej zachodniej granicy.

 1. Działki 742/4, 742/5, 742/7 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r., wyżej wymienione działki znajdują się w strefie wieloprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
 2. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu.
 3. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
 4. Granice zbywanych nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Działki nr nr: 742/4, 742/5, 742/7 zostały przeznaczone do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 186/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 17 września 2018 r.
 7. Cena wywoławcza 81 200,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT
  ( art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT ).
 8. Wadium 9.000,00 zł.
 9. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 8 listopada 2018 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numery działek 742/4, 742/5, 742/7, których przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                            małopolskie.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne   pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 120).

 Regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.