Nieruchomość do zbycia – Pomianowski Stok

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Poniższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21  dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119, tel. 146865157

 

1 Numer działki ewidencyjnej 1411/352
2 Powierzchnia działki 0,0081 ha
3 Położenie Miasto Brzesko
4 Numer księgi wieczystej TR1B/00065482/4
5 Opis nieruchomości Działka niezabudowana położona Brzesku, stanowiąca wąski pas gruntu, będąca w użytkowaniu wieczystym  Gminy Brzesko. Z uwagi na wielkość
i niekorzystny kształt nie nadaje się do samodzielnego wykorzystania
6 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pomianowski Stok” w Brzesku działka znajduje się  w terenie usług
z zakresu handlu, rzemiosła usługowego i produkcyjnego oraz zaplecza magazynowego. Jako funkcję towarzyszącą dopuszcza się mieszkalnictwo
typu MN
7 Forma zbycia Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu  poprawy jej warunków zagospodarowania
8 Cena za całą nieruchomość 5 346,00 zł + 23% VAT
9 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia
21 listopada 2018 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu )

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.