Dobry czas na pracę

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Dobry Czas na Pracę KOM i ST” mający na celu aktywizację osób niepracujących,  które ukończyły 30 rok życia (bierne zawodowo lub bezrobotne), które należą do co najmniej jednej z grup:
– powyżej 50 roku życia,
– długotrwale bezrobotne,
– z niepełnosprawnościami,
– o niskich kwalifikacjach,
– kobiety.

Możliwy jest również udział mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do ww. wskazanych grup, przy czym w ich przypadku wsparcie ogranicza się do szkoleń specjalistycznych. Osoby te muszą mieszkać w powiatach bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, tarnowskim, wielickim, mieście Krakowie lub Tarnowie.

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym wybranym przez pracodawcę (koszt szkolenia, egzaminu i licencji lub w 3 miesięcznym stażu z możliwością przedłużenia o 3 miesiące (uczestnik otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez MARR oraz opłacamy składki ZUS).

Projekt „Dobry Czas na Pracę – KOM i ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.marr.pl/dcp oraz pod numerem telefonu: 785-059-105

clipboard01

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.