Przetarg na zbycie działki przy ulicach gen. Leopolda Okulickiego oraz gen. Władysława Sikorskiego

Burmistrz Brzeska ogłasza przetarg ograniczony ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku.

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 496/18 o pow. 0,0068 ha dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00043981/2.

Nieruchomość położona jest w Brzesku w woj. małopolskim w rejonie ulic gen. Leopolda Okulickiego oraz gen. Władysława Sikorskiego, w sąsiedztwie  nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, oddalona od centrum miasta około 1,5 km.

W katastrze nieruchomości działka została sklasyfikowana jako PsV. Granice przyjmuje się wg ewidencji gruntów i nie będą wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko  (uchwała  nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r.) działka położona jest w strefie wieloprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego.

W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00043981/2, brak jest obciążenia związanego z działką 496/18.
Nie mniej istnieje wpis w innej księdze wieczystej związanej z własnością sąsiednich nieruchomości:

„Prawo przechodu, przejazdu i przegonu bydła wzdłuż wschodniego krańca p.grt.222/124 istniejącą tam drogą, na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy p.grt.222/202 (obecnie po zmianie konfiguracji dz. nr 496/3*)”

*z działki 496/3 wydzielono działkę 496/18.

W dziale IV księgi wieczystej nr TR1B/00043981/2 istnieje wpis:

„zwykła hipoteka łączna w kwocie jeden grosz i kaucji jeden grosz na 1/4 części tej nieruchomości na rzecz Franciszka Borowiec, s. Władysława”

Przetarg ma charakter ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do niej ze względu na to, iż oferowana działka stanowi wąski pas gruntu, bez dostępu do drogi, a uwagi na wielkość i niekorzystny kształt nie nadaje się do samodzielnego wykorzystania.

W przetargu mogą brać udział właściciele działek o numerach ewidencyjnych 497/5, 497/13, 496/26, 503/6, położonych w Brzesku.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51; pokój 101 pisemne zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu załączając do niego aktualny odpis z księgi wieczystej świadczący o tytule prawnym

do nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z nieruchomością gminną będącą przedmiotem sprzedaży. Termin składania zgłoszeń wraz z odpisem z księgi wieczystej upływa z dniem 15.11.2018 r. o godz. 1530.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2018 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad.

Lista osób zakwalifikowanych przez komisję do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku w dniu 22.11.2018 r.

Cena wywoławcza za powyższą nieruchomość wynosi 8 500,00 zł

Wadium w wysokości  850,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 19.11.2018 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl

Regulamin

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.