Najem lokalu przy ul. Uczestników Ruchu Oporu

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku przy ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18 o powierzchni:20,50 m2 na cele działalności usługowo- handlowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 147/2018 z dnia 26 czerwca 2018r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, o godz. 1000  w sali obrad.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi:

 – 35,00 złotych netto/m2.

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 31 sierpnia 2018r.
 2. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2019 roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie
  do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 121 z późn. zm.).poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

 1. Wadium w wysokości: 2.152,50 złotych należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 21 sierpnia 2018r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2018r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 21 sierpnia 2018r. wymagana kwota znajdowała się na wskazanym rachunku bankowym).
 2. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
  Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730do 1530.

         Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
 2. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej i wody stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 147/2018 z dnia 26.06.2018r.).

11.Najemca ponosi koszty montażu liczników poboru energii elektrycznej i poboru wody.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119,  tel. 14/68-65-157

Oświadczenie oferenta, regulamin przetargu, umowa najmu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.