Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: ITK.III.6220.9.2018.RC z dnia 01.08.2018r.   w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego”.

 

OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap Łącznika Brzeskiego” – zlokalizowana na działkach w obrębach  ewidencyjnych:

Jasień: 1289/16, 1289/45, 1289/46, 1289/47, 1289/48, 1289/56, 1289/57, 1416, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435/2, 1436/10, 1436/3, 1436/4, 1436/5, 1436/6, 1436/7,  1436/9, 1439/34, 1439/36, 1439/37, 1439/38, 1439/39, 1529, 1530, 1531/4, 1532/3, 1532/4, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 1536, 1562, 1563/1, 1902, 440, 851, 853/5, 853/6, 855/16, 855/19, 1431;

Brzesko Miasto: 1411/273, 2041/1, 2043/99, 2043/55, 2043/46, 2043/45, 2043/44, 2043/43, 2043/39, 2043/38, 2043/37, 2043/36, 2043/35, 2043/34, 2043/33, 974/5, 1411/2, 4052, 1789/6, 2043/26;

 

Okocim: 41/20, 12/2, 9, 10, 11, 12/1, 17, 27, 29, 30, 36, 5, 1089, 38, 37;

 z wniosku: Skarbu Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Krakowie, 31-542 Kraków ul. Mogilska 25, działający przez pełnomocnika Pana Stanisława Dobranowskiego, wydane zostało postanowienie znak: ITK.III.6220.9.2018.RC z dnia 01.08.2018r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.08.2018 r.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.