Fundusz sołecki krok po kroku

Rada Miejska w Brzesku w czasie sesji, która odbyła się 28 marca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku. Celem ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.

Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów. O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. A zatem to zebranie wiejskie jest podejmuje decyzję, a sołtys jest organem wykonawczym. Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć sołtys, rada sołecka lub15 dorosłych mieszkańców sołectwa.

Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad), w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie uchwał oraz protokołu z zebrania burmistrzowi).

Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali. Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku: przedsięwzięcia muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, są zgodne ze strategią rozwoju, służą poprawie warunków życia mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy schemat wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego w gminie.
Krok 1: Przyjęcie przez radę miejską uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.
Krok 2: Wyliczenie przez burmistrza środków jakie będą przysługiwały poszczególnym sołectwom.
Krok 3: Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców.
Krok 4: Zebranie wiejskie.
Krok 5: Przedłożenie wniosku sołectwa do burmistrza.
Krok 6: Uchwalony wniosek, który spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala rada w kolejnych miesiącach.
Krok 7: Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.