Nieruchomości gminne do zbycia we wsi Mokrzyska

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia   16 sierpnia 2018r.  włącznie 6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, tel. (14) 68-65-157

dzialki

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.