Komunikat powiatowego inspektora sanitarnego

Powiatowy inspektor sanitarny w Brzesku informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa rolne działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (np. zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.).

Inspektor sanitarny informuje również, iż od stycznia 2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad rolniczym handlem detalicznym żywności pochodzenia roślinnego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1961) – rolniczy handel detaliczny to handel polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Produkcja i zbywanie żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają nadzorowi organów inspekcji sanitarnej.

W związku z powyższym podmiot zamierzający rozpocząć działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego żywnością pochodzenia niezwierzęcego jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów inspekcji sanitarnej.

Wzory wniosków określone są w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 730). We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Należy również podać numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej.

W ocenie tutejszego Inspektora Sanitarnego najbardziej skuteczną formą dotarcia z powyższym komunikatem do osób zobowiązanych, byłoby jego upublicznienie w formie obwieszczenia, umieszczonego na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.