Wykaz lokalu własności Gminy Brzesko przeznaczonego do wynajmu

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 – I piętro tel. 0-14 68-65-157.

  Lokal o którym mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1471

Þ    TR1B/00024609/2

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    20,50 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu 18 –położony
w budynku na terenie Ogrodu Jordanowskiego

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem socjalno-sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza RPWiK Brzesko z którym Najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy.

Opłatę za montaż licznika poboru wody ponosi Najemca.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

4.Lokal może być ogrzewany piecykiem elektrycznym albo kominkiem, zamontowanymi przez Najemcę.

Ogrzewanie kominkiem jest uzależnione od opinii osoby uprawnionej do kontroli stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ    w przypadku prowadzenia działalności handlowej
z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany
do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku na ten rodzaj działalności
,

 

6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      35,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.
8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, .

 

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

            Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

 

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.