Nieruchomości przeznaczone do zbycia.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1 Działka ewidencyjna 274/12, 275/8
2 Powierzchnia działki łącznie 0,0564 ha
3 Księga wieczysta TR1B/00039665/0
4 Położenie i opis nieruchomości Działki nr nr 274/12, 275/8 położone są w obrębie ewidencyjnym Brzesko-miasto, na terenie Osiedla Słotwina przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. Stanowią teren niezabudowany porośnięty samosiewkami drzew liściastych wymagający uporządkowania. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działek poprzez działki gminne przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Sklasyfikowana jako RV.
5 Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:
Działki nr nr: 274/12, 275/8 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „os. Słotwina II”, zatwierdzonym Uchwałą  Rady Miejskiej w Brzesku nr LVIII/400/2010 dnia 30.06.2010 r.Według ustaleń tego planu działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol planu 1.MN.3.
6 Forma zbycia Publiczny nieograniczony przetarg ustny
7 Cena wywoławcza 100.000,00 zł + podatek VAT w stawce 23 %

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki  nr: 274/12, 275/8,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 24 lipca 2018 r. włącznie.

                              (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój 120,  tel. (14) 68-65-170.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.