Lider CSR – zarządzanie wiekiem

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy w ramach projektów „Lider CSR – zarządzanie wiekiem”, realizowanych od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.  
Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekty skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu sześciu subregionów województwa małopolskiego. Warunkiem zgłoszenia do projektu jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub jednostki organizacyjnej na terenie danego subregionu.

W ramach projektów przewidziano wsparcie w postaci:
-działań o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem świadczonych przez wykwalifikowanych specjalistów, mających na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów.
-bonów wdrożeniowych na doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy w kwocie do 5 000 zł (jeśli takie rekomendacje będą wynikać z opracowanych strategii zarządzania wiekiem), mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych.

Zgłoszenia do projektu:
Nabór ma charakter ciągły i trwa do skutecznego zrekrutowania 40 podmiotów z każdego obszaru.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem: https://www.marr.pl/csr/ lub pod numerem telefonu: (12) 617-66-49.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.