Wykaz nieruchomości do zbycia – Mokrzyska – Bucze

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 120,  tel. (14) 68-65-170.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

  4079/4
2. Powierzchnia działki

 

  0,0213 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

 TR1B/00051350/9
4. Położenie

 

 Obręb ewidencyjny Mokrzyska – Bucze

 

5. Opis nieruchomości

 

Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko, położona w obrębie Mokrzyska – Bucze stanowi pas gruntu znajdujący się pomiędzy pasem drogi, a nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Działka nie spełnia parametrów działki budowlanej, w związku z czym wykorzystanie jej jako samodzielnej nieruchomości jest niemożliwe.
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Działka nr 4079/4 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. działka położona jest w strefie zainwestowania kubaturowego.
7. Forma zbycia

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej dla poprawy warunków jej zagospodarowania.

 

8. Cena za nieruchomość

 

5.751,00 zł

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 4079/4 na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 23 lipca 2018 r. włącznie (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu) 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.