Festiwal pieśni patriotycznej

Urząd Miejski w Brzesku wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury są organizatorami festiwalu pieśni patriotycznej, który odbędzie się 26 czerwca w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. Festiwal mieć będzie charakter konkursowy, chętni do udziału mogą się zgłaszać z terenu całego powiatu brzeskiego. Pokonkursowa gala odbędzie się 30 czerwca 2018r. o godzinie 17.00 na pl. Kazimierza Wielkiego.

Regulamin konkursu:
Festiwal Pieśni Patriotycznej jest konkursem o zasięgu powiatowym, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Brzesku.
1. Festiwal ma charakter konkursowy.
2. Celem festiwalu jest:
– kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, kultury i tradycji polskiej,
– popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
– wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.
3. Odbywa się w dwóch etapach:
– pierwszy (eliminacje) – który odbędzie się 26 czerwca 2018r. godz. 9:00 w RCKB. Jego uczestnikami są osoby zgłoszone do konkursu w terminie przewidzianym w harmonogramie festiwalu; laureaci tego etapu uzyskują prawo do uczestnictwa w finale,
– gala – odbędzie się 30 czerwca 2018r. o godzinie 17:00 na pl. Kazimierza Wielkiego.
Wezmą w niej udział laureaci wyłonieni w eliminacjach.
4. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– dzieci z klas I-IV
– młodzież z klas V-VII oraz oddziały gimnazjalne
– kategoria otwarta.
5. Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub zespoły.
6. Uczestnik konkursu ma zaprezentować dwa utwory: jeden z listy obowiązkowej i jeden dowolny. Instrumenty potrzebne do występu uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.
7. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.
8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas trwania konkursu.
9. Kryteria oceny programów:
– dobór repertuaru ( zgodny z regulaminem),
– interpretacja oraz kunszt wokalny i muzyczny występujących,
– ogólny wyraz artystyczny.
10. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 18 czerwca b. r. na adres Miejskiego Ośrodka Kultury, pl. Targowy 10 , 32-800 Brzesko lub elektronicznie kultura@mok.brzesko.pl
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku,
tel. (014) 68 49 660, (014) 60 49 661.

Lista obowiązkowych utworów patriotycznych:

1. My pierwsza brygada
2. O mój rozmarynie
3. Ostatni mazur
4. Piechota
5. Płynie Wisła
6. Rota
7. Wszystko co nasze
8. Ułani, ułani
9. Rozkwitają pąki białych róż
10. Czerwone maki
11. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
12. Jak długo?
13. Maszerują chłopcy, maszerują
14. Polskie kwiaty
15. Przybyli ułani
16. Serce w plecaku
17. Warszawskie dzieci
18. Witaj majowa jutrzenko
19. Wojenko, wojenko
20. Warszawianka

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Imię i nazwisko
uczestnika / uczestników…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu lub adres e-mail uczestnika lub opiekuna ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuły utworów …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przewidywany czas trwania prezentacji …………………………………………………………………………………………….
Rodzaj podkładu muzycznego (wymagania sprzętowe) …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika)

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie w/w ucznia/uczniów, biorących udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej w czasie trwania całego konkursu.
*dotyczy osób niepełnoletnich
…………………………………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby opiekującej się uczniem/uczniami w czasie konkursu)

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imion i nazwisk, wieku, szkoły, wykonawcy w związku z udziałem w Festiwalu Pieśni Patriotycznej, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym przeglądzie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora przeglądu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu,
w zakresie prowadzenia i realizacji przeglądu.
…………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika /rodzica/opiekuna
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka…………………… (podać imię i nazwisko) przez Miejski Ośrodek Kultury, Brzeski Magazyn Informacyjny BIM oraz portal brzesko.pl, w ramach………………………………………….. (wpisać pełną nazwę przedsięwzięcia)*.
…………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika /rodzica/opiekuna

*wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe. Niewyrażenie zgody oznacza jedynie, że wizerunek uczestnika nie zostanie opublikowany.

indeks

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.