Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Goetzów Okocimskich 47 w Okocimiu

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Goetzów Okocimskich 47 w Okocimiu, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce ewidencyjnej nr 80/10 położonej w Okocimiu.

 1. Przedmiotowy lokal objęty jest księgą wieczystą Nr TR1B/00093058/8 i stanowi własność Gminy Brzesko. Położony jest w środkowej części trzylokalowego wolnostojącego budynku mieszkalnego nr 47 przy ul. Goetzów Okocimskich w Okocimiu. Budynek wybudowany w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej w konstrukcji murowanej, wymagający remontu.
  Stan techniczny lokalu– zły. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,55 m2, a powierzchnia pomieszczenia przynależnego tj. strychu wynosi 27,00 m2.
 2. Zgodnie z zaświadczeniem Starosty Brzeskiego z dnia 09.05.2016 r. (znak:AB.6620.1.5.2016.RK) budynek położony w Okocimiu przy ul. Goetzów Okocimskich 47 został wybudowany jako budynek wielolokalowy z wyodrębnionymi 3 lokalami mieszkalnymi, spełniając wymogi art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W budynku tym wyodrębniono i sprzedano na rzecz najemców dwa samodzielne lokale.
 3. Działka nr 80/10 o pow. 0,0987 ha, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w którym mieści się zbywany lokal mieszkalny nr 2, stanowi współwłasność Gminy Brzesko i właścicieli lokali nr nr; 1, 3. Działka objęta jest księgą wieczystą nr TR1B/00092294/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
 4. Działka nr 80/10 posiada dostęp do drogi powiatowej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr 80/9, stanowiącą własność Gminy Brzesko, objętą księgą wieczystą nr TR1B/00063051/0.
 5. Granice działki nr 80/10 przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 6. Zbywany lokal jest nieobciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nim. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań. W dziale I-SP księgi wieczystej Nr TR1B/00093058/8 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej- nieodpłatne prawo wejścia do piwnicy przynależnej do lokalu nr 1 w celu dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów.
 7. Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Goetzów Okocimskich 47 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w działce nr 80/10, został przeznaczony do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 65/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
 8. Cena wywoławcza 43.000,00 zł.
 9. Wadium 5.000,00 zł.
 10. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 06 lipca 2018 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nr nieruchomości na którą wpłaca się wadium.
 11. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                         małopolskie.
 12. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne  pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 120).

Regulamin

przetarg

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.