Wywiad z Danutą Ziębą

Wielkie gminne sprzątaniedanuta-zieba rozmowa z Danutą Ziębą, kierownikiem Biura Gospodarki Odpadami

 

Jak co roku na wiosnę gmina walczy z nielegalnymi składowiskami. Ile dzikich wysypisk likwiduje się każdego roku i na jakich terenach, ile to kosztuje?

 

Corocznie likwidowane są dzikie wysypiska znajdujące się na terenach gminnych, w tym roku usunięto już prawie 10 ton śmieci z 11 wysypisk. Kosztowało to blisko siedem tysięcy złotych. W ubiegłych latach również porządkowano tereny z podrzucanych odpadów, w 2014 roku usunięta aż 66 ton odpadów, rok później ponad 17 ton, w 2016 – osiem ton, a w 2017 już 16  ton. Uporządkowanie jednej tony odpadów to koszt od 550 do 700 złotych. Dzikie wysypiska to w większości odpady po demontażu sprzętu AGD oraz odpady poremontowe. Wyrzucane są również odpady wielkogabarytowe i opony samochodowe,  które odbierane są w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty. Dużym problemem są opakowania po zestawach zakupionych w McDonald’s,  porzucane przy drogach i parkingach. Niestety, zaśmieconych terenów nie ubywa. Należy tutaj zwrócić uwagę, że część mieszkańców corocznie bierze udział w porządkowaniu terenów w swoim otoczeniu. Urząd miejski zapewnia worki do zbiórki odpadów, rękawice raz odbiór zebranych odpadów.
W Brzesku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, w którym za darmo można oddać śmieci, czy cieszy się on powodzeniem?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w bazie Brzeskich Zakładów Komunalnych przy ulicy Przemysłowej 11 z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców, co potwierdzają ilości dowożonych odpadów.  Dla przykładu w roku 2017 dowieziono 257 ton odpadów wielkogabarytowych i 28 ton zużytego sprzętu AGD. Ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca wzrasta, co ma przełożenie na korzystanie z PSZOK. Mieszkańcy szczególnie często przywożą odpady wielkogabarytowe,  aby nie zalegały w piwnicach i strychach, zużyte opony, odpady zielone i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  W tym roku z punktu skorzystało już ponad 270 osób. Zachęcam do zapoznania się z informacjami i regulamin funkcjonowania PSZOK znajdującymi się  na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy znajdującej się przed wjazdem do punktu.

 

Jak w gminie przebiega selektywna zbiórka odpadów, czy mieszkańcy prawidłowo segregują swoje śmieci?
Selektywna zbiórka na terenie budownictwa jednorodzinnego w mieście i na wsi prowadzona jest raz w miesiącu, natomiast w budownictwie wielorodzinnym blokowym odpady odbierane są dwa razy w tygodniu.  Na terenie gminy  funkcjonuje  ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych, w tym blisko 9, 5 tysiąca gospodarstw zadeklarowało prowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co stanowi  94,3 procenta gospodarstw, reszta oddaje śmieci niesegregowane. W budownictwie jednorodzinnym selektywna zbiórka prowadzona jest w miarę prawidłowo, oczywiście zdarzają się przypadki, że odpady lądują nie w tym worku co powinny, ale w większości prowadzona jest dobrze. Niestety, już tak dobrze nie wygląda to w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie gdy ze śmietnika korzystają mieszkańcy więcej niż jednego bloku. Firmy odbierające odpady selektywne wskazują że około 35-40 procent odpadów selektywnych jest prawidłowo wysegregowanych. Corocznie wzrasta ilość odpadów segregowanych, dla porównania w 2016 roku odebrano 460 ton tworzyw sztucznych, w roku 2017 odebrano już 507 ton, czyli o 47 ton więcej.

 

Gdzie wywożone są śmieci z terenu gminy Brzesko, ile firm wywozowych działa na terenie gminy?

 

Brzeskie Zakłady Komunalne odbierające odpady niesegregowane (zmieszane) od mieszkańców z terenu naszej gminy przekazują je do zakładów do Krakowa i Tarnowa posiadających status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w planie gospodarki odpadami dla województwa  małopolskiego. Natomiast odpady zebrane selektywnie  przekazywane są między innymi do Nowego Sącza, Tarnowa, Ożarowa, Niedomic. Firmy i mieszkańcy prowadzący działalność gospodarczą mogą zawierać umowy z 12 podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez burmistrza Brzeska. Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z  analizą stanu  gospodarki odpadami prowadzonej na terenie gminy Brzesko za rok 2017, mieszkańcy mogą dowiedzieć się o działaniach podejmowanych w zakresie gospodarki odpadami oraz wydatkowanych na ten cel środkach. Analizy wykonywane są corocznie i znajdują się na stronie www.brzesko.pl w zakładce środowisko – gospodarowanie odpadami.

 

Jak w gminie przebiega program utylizacji azbestu, na co w związku z tym liczyć mogą mieszkańcy? Ile azbestu usunięto do tej pory, ile gmina wydała na ten cel?
Od 2003 roku na terenie naszej gminy odbierane są odpady azbestowe od mieszkańców, po wcześniejszym zgłoszeniu do urzędu.  Gmina pokrywa koszty odbioru, transportu i utylizacji azbestu na składowisku odpadów niebezpiecznych, natomiast koszty demontażu azbestu są po stronie mieszkańca. Koszt odbioru i zagospodarowania jednej tony odpadów  azbestowych  kształtuje się  różnie, gdy zaczynaliśmy program płaciliśmy  469 złotych, teraz jest to 286 złotych.  Do tej pory usunęliśmy 1 125 ton tego niebezpiecznego odpadu z 598 gospodarstw. W roku ubiegłym usunięto ponad 93 tony azbestu z 58 gospodarstw za kwotę 27 263 złote.  Środki na te działania pochodziły z budżetu, a w latach ubiegłych z dotacji ze starostwa w Brzesku.  Obecnie trwa akcja odbioru azbestu przez firmę Ragar  z Krakowa,  z tej formy pomocy skorzystało już  16  gospodarstw.  W roku ubiegłym została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów azbestowych w terenie i przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzesko”,  który pozwala na dalsze prowadzenie prac.

 

Dziękuję za rozmowę.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Wywiad. Comments are currently closed.