Przetarg na zbycie działek osiedla „Pomianowski Stok“

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku. I przetarg odbył się 12.10.2017 r. II przetarg odbył się 12.01.2018 r.

                        Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp. Nr działki ewidencyjnej Pow.
w ha
Cena wywoławcza gruntu Wysokość wadium
w zł
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1. 1411/247 0,0851 110 200,00
+ 23% VAT
10 000,00 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Pomianowski Stok“ w Brzesku jest to teren mieszkalnictwa rodzinnego głównie jednorodzinnego.
2. 1411/248 0,0724 93 800,00
+ 23% VAT
10 000,00

 

Przedmiotowa nieruchomość, została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 139/2017 z dnia 30.05.2017 r., położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla Pomianowski Stok w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RIVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006
w taki sposób aby w dniu 11.05.2018 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym.
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

            Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu
są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl

Regulamin przetargu

migacz-pomianowski-2

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.