Informacja na temat skargi na burmistrza Brzeska

W związku ze skargą złożoną na burmistrza Brzeska, jakoby ten miał tuszować nieprawidłowości w działaniu dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku Urząd Miejski informuje, że przedstawione w skardze okoliczności sprawy są nieprawdziwe i oszczercze w stosunku do dyrektora szkoły i burmistrza Brzeska.

Po przeprowadzonej przez skarżącego kontroli w szkole podstawowej nr 3, burmistrz Brzeska powołał zespół, który dokonał sprawdzenia, wskazanych w raporcie skarżącego, rzekomych nieprawidłowości. Jednocześnie zwrócono się o przygotowanie opinii prawnej czy doszło do popełnienia czynu zabronionego przez dyrektora szkoły. Raport zespołu oraz przygotowana opinia prawna potwierdziły, że dyrektor nie popełniła żadnego przestępstwa. Pomimo tych okoliczności skarżący zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szkoły i burmistrza Brzeska. Prokuratura Rejonowa w Bochni odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. Po zażaleniu skarżącego, również Sąd Rejonowy w Brzesku odmówił wszczęcia śledztwa, potwierdzając wyraźnie w uzasadnieniu, że działanie burmistrza Brzeska było prawidłowe. Postanowienie sądu zapadło w październiku 2016 roku.

Pomimo powyższych okoliczności skarżący, po kilkunastu miesiącach od prawomocnego postanowienia sądu, złożył skargę do Rady Miejskiej w Brzesku. Skarga ta nie jest poparta merytorycznymi argumentami, a wydane w sprawie opinie i postanowienia organów wymiaru sprawiedliwości, świadczą o bezpodstawności przedstawionych zarzutów. Również okoliczność przesłania skargi do wszystkich mediów, przed rozpatrzeniem jej przez radę miejską, świadczy o niskich pobudkach skarżącego.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.