Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem do zbycia

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Brzesku  przeznaczonej do zbycia  własności Gminy Brzesko

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
[Dz. U. z  2018 r. poz. 121]   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.                                            

 

  1. Numer działki ewidencyjnej: 2464/6

 

  1. Powierzchnia działki:                               0,3028 ha

 

  1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00024609/2

 

  1. Położenie: Brzesko

 

  1. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem

mieszkalnym (pustostan) o powierzchni użytkowej 159,23 m2

wybudowany został w II połowie XIX wieku w technologii drewnianej, tradycyjnej, budynek jest obiektem parterowym,

nie podpiwniczonym, wymagającym remontu.

Ostatni sposób użytkowania – 3 lokale mieszkalne

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Brzeska przy ul. Wesołej 3 w niedalekim sąsiedztwie  Browaru Okocim, Restauracji „Pawilon” , Gimnazjum Katolickiego, oraz

w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jedno i wielolokalowych

Zlokalizowany na działce budynek należał do zespołu urbanistyczno-architektonicznego Browaru Okocim, który powstał w wyniku działalności fundacji Jana II Goetza

Budynek nie jest  wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.),  figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytków.

Na działce oprócz budynku mieszkalnego własności gminy Brzesko, znajdują się nakłady w postaci dwóch garaży blaszaków i składzika na drewno, które nie są własnością Gminy Brzesko.

Działka  posiada kształt regularny, zbliżony do trójkąta.

Teren lekko nachylony w kierunku północno-zachodnim, wymagający uporządkowania.

Nieruchomość posiada kompleksowe uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej.

 

  1. Przeznaczenie w miejscowym

planie zagospodarowania

przestrzennego:                                          Nieruchomość obejmująca działkę numer  2464/6  nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

  1. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności

w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

 

  1. Cena wywoławcza: 350.000,00  złotych

(stawka podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)

 

 

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 2464/6       na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek       do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  19.04.2018 r.

[6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu]

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  oraz zamieszczenie na stronach internetowych   Urzędu  www.brzesko.pl , a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Referat Geodezji i Gospodarowania   Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.