XLIX Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z póź.zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 7 marca   ( środa )  2018 roku o godzinie 10.0.     Sesja odbędzie się w sali obrad UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 11. Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego d/s wodociągów i kanalizacji za rok 2017. ( inf. email).
 12. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2018 roku w Gminie Brzesko. ( inf.email).
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gmin y Brzesko na rok 2018;
 • zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 • zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
 • dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko instrumentem płatniczym.
 • Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”;
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

      

             mgr Krzysztof Ojczyk

 

This entry was posted by umadmin, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.