Wieża radiokomunikacyjna w Jadownikach

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Jadowniki i miejscowości przyległych sprawą planowanej budowy wieży radiolokacyjnej na jednej z działek przylegających do drogi powiatowej Jadowniki – Porąbka Uszewska – chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie, Urząd Miejski w Brzesku informuje, że na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie w dniu 20.08.2015r. po przeprowadzeniu stosownego postępowania została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Brzesko ( obiekt w formie wieży iglicowej o wys. ok. 40 mb.). Dla tego rodzaju postępowania ustawa przewiduje informowanie mieszkańców w drodze ogłoszenia publicznego – co zostało dopełnione. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i o wydaniu decyzji zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. Zainteresowani mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi w trakcie postępowania oraz skorzystać w ustawowym terminie ( 14 dni) ze środków odwoławczych od wydanej decyzji – jednak na etapie procedowania nie zgłaszano uwag w tej sprawie.

W trakcie postępowania przeanalizowane zostały dokumenty załączone do wniosku oraz przepisy warunkujące wydanie decyzji ustalającej warunki lub odmawiającej wydania takiej decyzji. Przeprowadzone zostały również rozmowy z przedstawicielami potencjalnego inwestora w trakcie których burmistrz Brzeska oraz sołtys wsi Jadowniki zaproponowali rozważenie budowy tego obiektu w innych miejscach – jednak proponowane przez nas alternatywne rozwiązania wg. wnioskodawcy nie spełniały odpowiednich warunków do zlokalizowania tego rodzaju obiektu. Obiekty radiokomunikacyjne muszą być usytuowane w pewnych kwadratach a w pobliżu musi znajdować się odpowiednia infrastruktura ( w tym drogowa). Ponieważ wnioskowany obiekt nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( co określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.) i nie było innych przeciwwskazań aby odmówić wnioskodawcy wydania decyzji, została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 51 ust.2) decyzja ustalająca lub odmawiająca lokalizację tego rodzaju obiektu musi zostać wydana w terminie 65 dni od złożenia wniosku pod groźbą kary – 500,0 zł. za każdy dzień zwłoki. W przypadku nieuzasadnionej odmowy inwestor mógłby dochodzić od organu rekompensat odszkodowawczych za nieuzasadnione spowodowanie opóźnień w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jego udaremnienie. Nadmieniamy, że decyzja ustalająca lokalizację celu publicznego nie jest tożsama z pozwoleniem na budowę i nie daje prawa do gruntów. Inwestor chcąc uzyskać pozwolenie na budowę musi być właścicielem gruntu, sporządzić stosowny projekt techniczny z podaniem rozwiązań dopuszczalnych do stosowania w danym terenie i uzyskać stosowne pozwolenia ( w tym pozwolenie na budowę).

Ponieważ w roku 2017 grupa mieszkańców z różnych terenów złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności wydanej decyzji – wniosek ten wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania został przesłany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, które po przeanalizowaniu postępowania odmówiło stwierdzenia nieważności. W sierpniu 2017 roku do tut. urzędu zaczęły spływać od mieszkańców z Jadownik i innych miejscowości wnioski o wznowienie postępowania z sugestią, że nie zostali skutecznie powiadomieni w tej sprawie w odpowiednim terminie. Identyczna forma i treść tych wniosków przemawia za tym, że inicjatorem tych protestów jest jedna osoba która wprowadza w błąd mieszkańców, sieje u nich nieuzasadnione obawy i nakłania do podpisywania pism o charakterze protestacyjnym.

Po rozpatrzeniu przez SKO zażalenia na nasze postępowanie o odmowie, SKO uchyliło w części postanowienie ze względów formalnych (brak wystąpienia do części mieszkańców o udokumentowanie daty powzięcia informacji o postępowaniu) – postępowanie jest w toku. Nadmieniamy, że dla pewności, w trakcie analizowania zażalenia zostały ponownie przeprowadzone rozmowy z przedstawicielem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w trakcie której poinformował nas, że w Polsce działa ponad czterdzieści takich obiektów , powstają następne i nigdzie nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Obiekt działa na zasadzie wysyłania impulsów drogą radiową które są odbierane przez statki powietrzne. Tego rodzaju fale radiowe są wszechobecne w naszym otoczeniu. Na potwierdzenie tego faktu przedłożył kopię dokumentu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, z którego wynika, że oddziaływanie obiektu OR Brzesko zamyka się w promieniu 5 mb. od anten które mają być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 23 mb. nad poziomem terenu. Biorąc pod uwagę powyższe fakty i brak możliwości prawnych do blokowania tak ważnej inwestycji która ma zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo w czasie podróży lotniczych liczymy na wyrozumiałość, ze strony mieszkańców – którzy najprawdopodobniej zostali wprowadzeni w błąd i z tego powodu zareagowali zbyt emocjonalnie w trosce o swoje zdrowie.(Kierownik referatu budownictwa i inwestycji komunalnych, Antoni Staszczyk)
antoni-staszczyk

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.