Turniej szachowy „Zima 2018”

16 lutego 2018 r., o godz. 9.00 odbędzie się turniej szachowy „Zima 2018” organizowany przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiejpod patronatem burmistrza Brzeska. Zapisy przyjmowane są do 12 lutego 2018 r. W turnieju wezmą udział zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi. Zgłoszenia i zgody przyjmowane są bezpośrednio w szkole lub prosimy przesłać je na adres: piotr.tota@poczta.onet.pl lub porebaspyt@poczta.onet.pl
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin konkursu
1. Cel turnieju:
a) popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Brzesko,
b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
c) wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
d) rozwijanie zainteresowań,
e) kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki.
2. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej.
3. Termin i miejsce: 16 lutego 2018 roku, godz. 900,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej,
ul. Kasztelana Spytka 98.
4. Turniej przeznaczony jest dla chętnych uczniów szkół podstawowych Gminy Brzesko. Rocznik 2004 i młodsi.
a) Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
b) Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
c) Koszty dojazdu i uczestnictwa pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
d) Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
e) Osoby nieletnie zobowiązane są dostarczyć podpisaną przez rodzica zgodę na udział w turnieju wraz z oświadczeniami.
f) Osoby, które nie dostarczą zgody lub oświadczeń, nie będą dopuszczone do turnieju.

5. Zgłoszenia: do 12 lutego 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: piotr.tota@poczta.onet.pl lub porebaspyt@poczta.onet.pl
6. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane pod warunkiem wolnych miejsc. Potwierdzenie obecności na zawodach należy dokonać w dniu zawodów do godziny 845.
7. System rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 7 rund.
8. Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.
9. Kategoria – szkoła podstawowa
10. Nagrody:
a) puchary + dyplomy dla trzech pierwszych, najlepszych zawodników.
b) przewidziane są także nagrody pocieszenia.
11. Wyniki końcowe ustalane są według:
a) Liczby punktów,
b) Średni Bucholz,
c) Pełny Bucholz,
d) Liczba zwycięstw,
e) Progresja.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
i rozstrzygania sporów.
13. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia turnieju, który jest uprawniony do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
14. Sędziowanie i przepisy gry – obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
15. Organizator nie zapewnia opieki podczas zawodów. Za zachowanie
i bezpieczeństwo uczestniczących dzieci odpowiadają zgłaszający ich opiekunowie.
16. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

Zgoda
Wyrażam zgodę na udział
mojego syna/ córki……………………………………………………………
w Zimowym Turnieju Szachowym . Turniej odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej, dnia 16.02.2018 r. od godz. 9:00 do 13:00.
Jednocześnie oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju oraz, że zapewnię opiekę mojemu dziecku.
Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji zawodów w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Data i czytelny podpis rodzica…………………………………………………………………………..

szachy-1-obrazek

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.