Zbycie niezabudowanej nieruchomości w Mokrzyskach

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

I przetarg odbył się 05.09.2016 r., II przetarg odbył się 11.01.2017 r., III przetarg odbył się 05.04.2017 r.,  IV przetarg odbył się 18.08.2017 r.,  V przetarg odbył się 27.11.2017 r.

                               Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00051350/9 własności Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp. Nr działki ewidencyjnej Pow.
w ha
Cena wywoławcza gruntu Wysokość wadium
w zł
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1. 854/30 0,1274 45 900,00 + 23 % VAT 5 000,00 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2. 854/31 0,1394 50 200,00 + 23 % VAT 5 000,00
3. 854/38 0,1355 48 800,00 + 23 % VAT 5 000,00
4. 854/39 0,1337 48 100,00 + 23 % VAT 5 000,00
5. 854/40 0,1384 49 800,00 + 23 % VAT 5 000,00
6. 854/41 0,1452 52 300,00 + 23 % VAT 5 000,00
7. 854/42 0,1562 56 200,00 + 23 % VAT 5 000,00
8. 854/43 0,1674 58 600,00 + 23 % VAT 5 000,00
9. 854/44 0,1752 60 300,00 + 23 % VAT 5 000,00
10. 854/46 0,1551 55 800,00 + 23 % VAT 5 000,00
11. 854/47 0,1374 49 500,00 + 23 % VAT 5 000,00
12. 854/48 0,1317 47 400,00+ 23 % VAT 5 000,00
13. 854/29 0,1343 41 100,00 + 23% VAT 5 000,00
14. 854/51 0,1201 40 800,00 + 23 % VAT 5 000,00
15. 854/52 0,1419 48 200,00 + 23 % VAT 5 000,00
16. 854/53 0,1540 52 400,00 + 23 % VAT 5 000,00
17. 854/35 0,0920 23 900,00 + 23 % VAT 4 000,00
18. 854/49 0,1585 69 700,00 + 23% VAT 8 000,00 teren zabudowy usługowej

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Mokrzyska gmina Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 2 km od jej centrum, przy ul. Siostry Faustyny tj. publicznej drodze powiatowej oraz ul. Niwa. W sąsiedztwie w/w nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RVI, PsIV, PsV, PsVI, ŁV, elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu z wyjątkiem kanalizacji. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 06.04.2018 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

                               Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl

Regulamin przetargu

mokrzyska-13_04

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.