Zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Jadowniki

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na zbycie prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki numer 5914/1 o powierzchni 0,14 ha położonej w obrębie Jadowniki (powstałej z podziału działki numer 5914  dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą Nr TR1B/00077656/2)  własności Gminy Brzesko.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w południowo-zachodniej części miejscowości Jadowniki

Kształt działki zbliżony do  prostokąta.

Teren o znacznym nachyleniu w kierunku południowo-wschodnim.

Teren  zakrzaczony i zadrzewiony,  wymagający uporządkowania.

Działka posiada możliwość bezpośredniego połączenia z drogą publiczną.

Uzbrojenie: w zasięgu linia energetyczna

Przedmiotowa działka położona jest w terenie sklasyfikowanym jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz w terenie sklasyfikowanym jako tereny osuwisk aktywnych.

Przyszłego inwestora przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków

geologiczno inżynierskich dla realizacji inwestycji.

Dla działki numer 5914/1 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu

Nieruchomość obejmująca działkę numer 5914/1 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Dla działki numer 5914 (przed podziałem) wydana została Decyzja o warunkach zabudowy Burmistrza Brzeska

z dnia 11.04.2017 r. znak: ITK.III.6730.39.2017.PP ustalająca warunki zabudowy dla budowy budynku rekreacji indywidualnej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Granice zbywanej działki  przyjmuje się  według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.

Cena wywoławcza     –       17.000,00  złotych  netto

Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  23 %

Wysokość  wadium   –         2.000,00  złotych

Przetarg  odbędzie się w dniu  23  lutego 2018 roku  o godz.  1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, przy  ul. Głowackiego 51  –  Sala obrad

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Szczurowa  w takim terminie, aby w dniu 14 lutego  2018  r.  cała  kwota znajdowała się na rachunku bankowym, oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związanie z nieruchomością. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  a ponadto treść ogłoszenia, regulamin przetargu, oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl  menu: nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiściew Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51
od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530  pokój 116 lub telefonicznie  (14) 68-65-127.

Regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.