23 / 2017/2018. Usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim w Brzesku na rok 2018 – tryb wolna ręka.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 500001364-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Burmistrz Brzeska: Usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim w Brzesku na rok 2018 – tryb wolna ręka.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko .pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim w Brzesku na rok 2018 – tryb wolna ręka.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OAG.I.271.3.2017.MG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na rzecz Urzędu Miejskiego w Brzesku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów oraz usług kurierskich w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1481) w ilościach i rodzajach określonych w załączniku Nr 1 do zaproszenia oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego – codziennie od poniedziałku do piątku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zaproszenia. 3. Przewidywane ilości przesyłek wskazane w złączniku nr 1 do zaproszenia są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości będą wynikać z aktualnych potrzeb i mogą nieznacznie odbiegać od ilości podanych w załączniku. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w podanym zakresie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64110000-0

Dodatkowe kody CPV: 60000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 249193.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Kod pocztowy: 00-940
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 245582.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245582.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245582.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie wolna ręka na podstawie art. 67 ust.1. pkt 4 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dwóch postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty , a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione co wypełnia przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 4 uPzp.

_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
CPV- 64110000-0 – usługi pocztowe
ZPKG.XIII.271.2.19.2017.ZM z dnia 3 stycznia 2018 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.