Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.]   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.                                            

 1. Lokal użytkowy: Nr  2
 1. Powierzchnia użytkowa lokalu:  247,40  m2
 1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00061907/2
 1. Położenie i opis nieruchomości: Lokal użytkowy Nr 2 znajduje się w budynku dwu lokalowym przy ulicy Mickiewicza 33 w Brzesku. Położony jest na półpiętrze i I piętrze tego budynku.

W skład lokalu wchodzi: klatka schodowa, dwie komunikacje,  przedpokój, dwie kuchnie, jeden pokój, dwanaście pomieszczeń biurowych, sześć sanitariatów.

Z własnością tego lokalu połączony jest udział wynoszący 66/100 części w prawie własności działki numer 2091/15 o powierzchni 0,1655 ha  położonej w obrębie Brzesko objętej księgą wieczystą

Nr TR1B/00061904/1, oraz w częściach wspólnych budynku tj. elementach konstrukcyjnych infrastrukturze technicznej  i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli wydzielonych lokali , a ponadto do lokalu tego przynależny jest strych o powierzchni  122,20 m2

Do pomieszczeń wspólnych, przynależnych należą ponadto pomieszczenia wspólne  składające się z klatki schodowej, komunikacji dwóch pomieszczeń gospodarskich, kotłowni
i sanitariatu  mających łącznie powierzchnię użytkową 46,3  m2

 1. Przeznaczenie w miejscowym   planie zagospodarowania przestrzennego:

  Nieruchomość nie jest objęta miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego

 1. Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 1. Cena wywoławcza: 420.000,00  złotych brutto    (stawka podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.)
 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia   03.01.2018 r.     [6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu].
 1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  oraz zamieszczenie na stronach internetowych   Urzędu  www.brzesko.pl , a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie.

       Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Referat Geodezji i Gospodarowania  Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).


Wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.]   podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.                               

 1. Numer działki ewidencyjnej: 2091/17
 1. Powierzchnia działki:   0,0064 ha
 1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00053146/0
 1. Położenie: Brzesko
 1. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w odległości około 0,5 km od  centrum, stanowi ona część szlaku dojazdowego do budynku zlokalizowanego na działce 2091/15 o powierzchni 0,1655 ha  położonej w obrębie Brzesko objętej księgą wieczystą Nr TR1B/00061904/1.
 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania   przestrzennego:

Nieruchomość obejmująca działkę numer 2091/17 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego

 1. Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.
 1. Cena wywoławcza:   7.000,00  złotych   netto

                                                                              Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 2091/17 na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek       do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  03.01.2018 r.    [6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu]

      Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,  oraz zamieszczenie na stronach internetowych   Urzędu  www.brzesko.pl , a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie.

       Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Referat Geodezji i Gospodarowania   Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127).

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.