16. Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2017/2018 – przetarg 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-U ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 500081536-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.
Burmistrz Brzeska: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2017/2018 – przetarg 2.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615484-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51, 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2017/2018 – przetarg 2.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ITK.III.271.04.2017.JG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe gminnych dróg publicznych w sezonie zimowym 2017/2018 r. w sołectwach: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska – według 4 standardu odśnieżania i usuwania gołoledzi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10. 2000 r. ( Dz.U. Nr 10, poz. 20) – którego kserokopia stanowi załącznik Nr 6 A i 6 B do specyfikacji. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne zadania: – zadanie Nr 1 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Jasień: – zadanie Nr 2 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Okocim – zadanie Nr 3 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Poręba Spytkowska Oferent może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania. 3.2 Zakres robót obejmuje: A. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu do 15 cm. B. . Posypywanie jezdni drogowym materiałem uszorstniającym przy użyciu rozrzutnika, lub piaskarki. D. Odśnieżanie pługiem jezdni drogi z równoczesnym jej uszorstnianiem przy użyciu piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojeździe Dla w/w 3-ch pozycji zakresu robót, cena winna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi wraz z materiałem uszarstniającym. 3.3 Zasady realizacji zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i usuwaniu skutków gołoledzi na drogach wiejskich w w/w sołectwach: a)Wykonawca przystępuje do odśnieżania jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 6 cm lub na polecenie, upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Brzesku , sołtysa danej wsi, dyżurnego policji, lub zarządzającego akcją kryzysową. b) Posypka dróg materiałem uszorstniającym . Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy. c) Sposób potwierdzania wykonanych robót. Zamawiający wyznaczył Sołtysów wsi do potwierdzania , że prace na terenie sołectwa zostały wykonane właściwie i w określonym terminie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Jasień.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Okocim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27777.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krystian Kotra – Gospodarstwo Rolne „Pod Bocheńcem”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Okocim, ul. Zagrody 44
Kod pocztowy: 32-800
Miejscowość: Brzesko
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Poręba Spytkowska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24666.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bogumiła Myszka – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „TRANS-BET”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gnojnik 513
Kod pocztowy: 32-864
Miejscowość: Gnojnik
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42658.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-U ).
CPV- 90620000-9 – usługi odśnieżania
ZPKG.XIII.271.2.16.2017.ZM z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przetarg nr 16.

 

Informacja z otwarcia ofert – Przetarg Nr 16.

 

Treść SIWZ Nr 16 z załącznikami.

 

Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-U ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Ogłoszenie nr 615484-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.

Burmistrz Brzeska: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2017/2018 – przetarg 2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Brzeska, krajowy numer identyfikacyjny 52390400000, ul. ul. Głowackiego 51 , 32800 Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (URL): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl – menu PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.brzesko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.brzesko.pl – menu: PRZETARGI/ Pozycja Nr 16.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
32-800 Brzesko. ul. Głowackiego 51

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesko w sołectwie: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska w okresie zimy 2017/2018 – przetarg 2.
Numer referencyjny: ITK.III.271.04.2017.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe gminnych dróg publicznych w sezonie zimowym 2017/2018 r. w sołectwach: Jasień, Okocim i Poręba Spytkowska – według 4 standardu odśnieżania i usuwania gołoledzi – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10. 2000 r. ( Dz.U. Nr 10, poz. 20) – którego kserokopia stanowi załącznik Nr 6 A i 6 B do specyfikacji. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy odrębne zadania: – zadanie Nr 1 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Jasień: – zadanie Nr 2 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Okocim – zadanie Nr 3 obejmuje zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Poręba Spytkowska Oferent może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania. 3.2 Zakres robót obejmuje: A. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu do 15 cm. B. . Posypywanie jezdni drogowym materiałem uszorstniającym przy użyciu rozrzutnika, lub piaskarki. D. Odśnieżanie pługiem jezdni drogi z równoczesnym jej uszorstnianiem przy użyciu piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojeździe Dla w/w 3-ch pozycji zakresu robót, cena winna uwzględniać wszystkie koszty wykonania usługi wraz z materiałem uszarstniającym. 3.3 Zasady realizacji zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i usuwaniu skutków gołoledzi na drogach wiejskich w w/w sołectwach: a)Wykonawca przystępuje do odśnieżania jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na drodze przekracza 6 cm lub na polecenie, upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Brzesku , sołtysa danej wsi, dyżurnego policji, lub zarządzającego akcją kryzysową. b) Posypka dróg materiałem uszorstniającym . Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy jest w gestii Wykonawcy. c) Sposób potwierdzania wykonanych robót. Zamawiający wyznaczył Sołtysów wsi do potwierdzania , że prace na terenie sołectwa zostały wykonane właściwie i w określonym terminie.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 74000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, pozostałe jak w punkcie 22.2 SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym umożliwiającym sprawną realizację zamówienia t.j. zestaw odśnieżny składający się minimum z : – jednej piaskarki z pługiem odśnieżnym oraz dwóch ciągników z pługami odśnieżnymi na każde z zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie – załącznik Nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie – załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr 12 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1. Oferta. 2. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 3. Wykaz osób – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł. ( słownie; trzy tysiące złotych 00/100) na wszystkie trzy zadania lub po 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na każde z zadań odrębnie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Szybkość podjęcia działań 20,00
Podniesienie wysokości kar za opóźnienia działań 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości umowy w przypadku zmiany podatku VAT, warunkami takiej zmiany są: – zmiany podatku VAT wprowadzone właściwymi aktami prawnymi. 2. Zmiany dotyczą też realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Jasień.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: A. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu do 15 cm. B. . Posypywanie jezdni drogowym materiałem uszorstniającym przy użyciu rozrzutnika, lub piaskarki. C. Odśnieżanie pługiem jezdni drogi z równoczesnym jej uszorstnianiem przy użyciu piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojeździe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24666,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-04-15
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Szybkość podjęcia działań 20,00
Podniesienie wysokości kar za opóźnienia działań 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Okocim.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: A. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu do 15 cm. B. . Posypywanie jezdni drogowym materiałem uszorstniającym przy użyciu rozrzutnika, lub piaskarki. C. Odśnieżanie pługiem jezdni drogi z równoczesnym jej uszorstnianiem przy użyciu piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojeździe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 24666,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Szybkość podjęcia działań 20,00
Podniesienie wysokości kar za opóźnienia działań 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwach: Poręba Spytkowska.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót obejmuje: A. Odśnieżanie pługiem jezdni drogowej na całej szerokości, przy warstwie śniegu do 15 cm. B. . Posypywanie jezdni drogowym materiałem uszorstniającym przy użyciu rozrzutnika, lub piaskarki. C. Odśnieżanie pługiem jezdni drogi z równoczesnym jej uszorstnianiem przy użyciu piaskarki lub rozrzutnika umieszczonego na pojeździe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 246666,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Szybkość podjęcia działań 20,00
Podniesienie wysokości kar za opóźnienia działań 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
_________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-U ).
CPV- 90620000-9 – usługi odśnieżania
ZPKG.XIII.271.2.16.2017.ZM z dnia 14 listopada 2017 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.