NABÓR w wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO

referent lub podinspektor (1 etat) w wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

Data ogłoszenia: 11 października 2017 r.

Wykształcenie:

na stanowisko referent – wykształcenie średnie

lub

na stanowisko podinspektor – wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu administracji lub ekonomii.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. udokumentowany min. 4 – letni staż pracy komórce organizacyjnej Urzędu Miasta/Gminy obsługującej zadania z zakresu podatków lokalnych– na stanowisko referent

lub

udokumentowany min. 1 – roczny staż pracy w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta/Gminy obsługującej zadania z zakresu podatków lokalnych – na stanowisko podinspektor.

 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z póź. zm.) oraz ustaw dotyczących podatków lokalnych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. referencje z ostatniego miejsca pracy,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. komunikatywność,
 5. odpowiedzialność,
 6. systematyczność,
 7. odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Aktualizacja ewidencji podatkowej Gminy Brzesko na podstawie otrzymywanych zawiadomień ze Starostwa Powiatowego w Brzesku o dokonanych zmianach w rejestrach gruntowych i budynkowych osób prawnych i fizycznych.
  2. Dokonywanie czynności sprawdzających złożonych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wszczynanie postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem wynikającym z ewidencji gruntów i budynków a deklarowanymi danymi.
  3. Dokonywanie czynności sprawdzających złożonych przez osoby fizyczne „ Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych” oraz wszczynanie postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem wynikającym z ewidencji gruntów i budynków a zadeklarowanymi danymi.
  4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych ustalających wysokość zobowiązania podatkowego dla osób fizycznych zgodnie z aktualnym stanem faktycznym w zakresie posiadanych nieruchomości.
  5. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i na podatek leśny Gminy Brzesko.
  6. Prowadzenie rejestru umów dzierżawy/najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko, kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania tych nieruchomości.
  7. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie zgłaszanych przypadków braku opłaty skarbowej od pełnomocnictw składanych w Sadzie Rejonowym w Brzesku.
  8. Przyjmowanie stron i prowadzenie korespondencji z podatnikami w zakresie wymiaru podatków.

 

 1. Warunki pracy:

Praca  biurowa. Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, telefon). Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe. Do uciążliwych czynników występujących na stanowisku należą: wymuszona pozycja ciała, obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, obciążenie wzroku, presja czasu.

Godziny pracy: od 7.30 do 15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ww. ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

A/   List motywacyjny.

B/    Życiorys – curriculum vitae wraz z opisem rodzaju wykonywanej pracy.

C/    Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia lub
kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

D/    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie innych dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje i umiejętności.

E/    Posiadane referencje.

F/    Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

G/    Oświadczenie o treści:

 „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych” 
wraz z podpisem kandydata.

H/ Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do 02  listopada 2017 r.

(decyduje data stempla urzędu pocztowego) pod adresem:

Urząd Miejski w Brzesku

 1. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)

32-800 Brzesko

z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko referenta lub podinspektora w wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Brzesku”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.

O terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6865114.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.