Lokale do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokali użytkowych własności Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119
I piętro tel. 14/ 68-65-157.

 

            Lokale o których mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

Lokal użytkowy- handlowo-usługowy

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1539

Þ    30 501

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    70,25 m2 (z przynależnym do lokalu pomieszczeniem piwnicznym o pow.76,17 m2)

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Rynek nr 24 –położony na parterze budynku wielolokalowego,

Þ    do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne.

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

W lokalu znajduje się licznik pomiarowy poboru wody.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

– Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę gazu
do Gazowni Tarnowskiej BOK w Brzesku.

Lokal jest wyposażony w instalację gazową.

4.Ogrzewanie lokalu –możliwe z użyciem piecyków zamontowanych przez Najemcę.

5.Licznik poboru gazu jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika gazu ponosi Najemca.

Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie Zarządcy budynku -MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności tej instalacji.

Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania instalacji gazowej i instalacji elektrycznej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.

6.Zarządca budynku –MZGM Brzesko przekaże Najemcy protokoły z badania skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz badania szczelności instalacji gazowej celem umożliwienia rozpoczęcia ich użytkowania po spełnieniu warunków wymienionych w pkt.2,3 i 5.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      50,00 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat  Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.). 

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku
od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych
nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

Lokal użytkowy-garaż

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1412/3

Þ    55349

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    19,60 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Kościuszki nr 64a –położony
w zespole garaży obok budynku wielomieszkaniowego
przy ul. Kościuszki 64a 
4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia.

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny

Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 

2.Instalacja elektryczna .

Zużycie prądu jest rozliczane wg wskazań podlicznika.

Podlicznik poboru energii elektrycznej znajduje się w lokalu.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ      garaż
6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      5,25 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.). 

 

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku
od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.