Zbycie lokalu przy ul. Kościuszki

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.], podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1 Lokal mieszkalny Nr 1
2 Powierzchnia użytkowa lokalu 50,89 m2
3 Położenie i opis nieruchomości Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się w budynku wielolokalowym przy ulicy Kościuszki 69b w Brzesku. Położony jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 7,30 m2.
4 Forma zbycia Bez przetargu na rzecz najemcy
5 Wartość lokalu 118.410,00 zł
6 Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1408/12 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00064090/2) 2.690,00 zł – zgodnie z udziałem wynoszącym 13/100 części
7 Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 1% wartości prawa własności nieruchomości gruntowej
– zgodnie z udziałem wynoszącym 13/100 części
8 Termin wnoszenia opłat rocznych Do 31 marca każdego roku, z góry za każdy rok, przez

cały okres użytkowania wieczystego

9 Zasady aktualizacji opłat rocznych Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka              nr 1408/12,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 19 października 2017 r. włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 120, tel. (14) 68-65-170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.