12. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą –ETAP IV.

 

 

logologo2

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia
Zamówienie sektorowe (RB ).
Dotyczy zapytania ofertowego nr 03/07/09/2017 z dnia 2017-09-07r. http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

Znak sprawy ITK.III.271.1.2017.ZW

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą – ETAP IV prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106)

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Brzesko
32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51
Tel. 14 6863100 , Faks: 14 6630545
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
Adres poczty elektronicznej: zbigniew.witowski@um.brzesko.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą – ETAP IV.
Zadanie realizowane będzie w czterech etapach: IV a, IV b, IV c, IV d.
Ze względu na charakter robót oraz fakt, iż wszystkie części są ze sobą powiązane technologicznie a także będą realizowane również w ciągu dróg publicznych
zamawiający nie przewidywał składania ofert częściowych.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
– roboty ziemne i montażowe,
– wykopy oraz przekopy,
– wykopy liniowe,
– umocnienie ścian wykopów,
– remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych,
– montaż rurociągów,
– montaż hydrantów,
– montaż zasuw,
– układanie mieszanek bitumicznych,
– roboty pomiarowe,
– wykonanie przepustów,
– montaż studni,
– hydrofornia wraz z infrastrukturą,
– wykonanie komór redukcyjnych,
Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, potwierdzeń, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów i urządzeń
(w tym: pozwolenie na użytkowanie).

Szczegółowy zakres prac oraz technologii ich wykonania zawierała dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(sporządzona dla każdego etapu oddzielnie), będące załącznikami do zapytania ofertowego.

WYBRANY WYKONAWCA:
Marek Filipowski
Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. – ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2 369 214,82
Waluta: PLN
Zamówienia udzielono w dniu 14 listopada 2017 roku.
_________________________________________________________________________
Informacja o udzieleniu zamówienia – Zamówienie sektorowe (RB ).
CPV- 45 23 21 50– 0- Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
ZPKG.XIII.271.2.12.2017.ZM z dnia 20 listopada 2017 roku

 

Wybór wykonawcy – Zamówienie sektorowe (RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Dotyczy

Zapytanie ofertowe nr 03/07/09/2017 z dnia 2017-09-07r. http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY z dnia 18 października 2017 roku

Wybrany wykonawca
Imię *
Marek
Nazwisko *
Filipowski
Firma
Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. – ul. Rolnicza 39, Lisia Góra
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
tarnowski
Gmina
Lisia Góra (gmina wiejska)
Miejscowość
Lisia Góra
Kod pocztowy
33-140
Data wpływu oferty
2017-09-25

_________________________________________________________________________
Wybór wykonawcy – Zamówienie sektorowe (RB ).
CPV- 45 23 21 50– 0- Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
ZPKG.XIII.271.2.12.2017.ZM z dnia 18 października 2017 roku

 

Informacja otwarcie ofert – Przetarg Nr 12.

 

Treść Zapytania ofertowego Nr 12 z załącznikami.

 

Zapytanie ofertowe – Zamówienie sektorowe (RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp
Zapytanie ofertowe nr 03/07/09/2017 z dnia 2017-09-07r. http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy ITK.III.271.1.2017.ZW
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą –ETAP IV
prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106)
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Brzesko
32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51
Tel. 14 6863100 , Faks: 14 6630545
Adres strony internetowej: www.brzesko.pl
Adres poczty elektronicznej: zbigniew.witowski@um.brzesko.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn: Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą – ETAP IV.
Zadanie realizowane będzie w czterech etapach: IV a, IV b, IV c, IV d.
Ze względu na charakter robót oraz fakt, iż wszystkie części są ze sobą powiązane technologicznie a także będą realizowane również w ciągu dróg publicznych zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
– roboty ziemne i montażowe,
– wykopy oraz przekopy,
– wykopy liniowe,
– umocnienie ścian wykopów,
– remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych,
– montaż rurociągów,
– montaż hydrantów,
– montaż zasuw,
– układanie mieszanek bitumicznych,
– roboty pomiarowe,
– wykonanie przepustów,
– montaż studni,
– hydrofornia wraz z infrastrukturą,
– wykonanie komór redukcyjnych,
Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, potwierdzeń, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów i urządzeń (w tym: pozwolenie na użytkowanie).

Szczegółowy zakres prac oraz technologii ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (sporządzona dla każdego etapu oddzielnie), będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
1) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
3) zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
4) przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
5) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej w trzech kompletach, złożenie inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Brzesku do zaklauzulowania, przekazanie Zamawiającemu Powyższych opracowań wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w § 2 pkt 3 umowy.

4. Podstawowe wymagania dotyczące robót:
1) Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiającym szczegółowego planu (harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robót.
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia. Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.
3) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w STWiOR.
4) Równoważność materiałów:
a) W projektach budowlanych, wykonawczych, przedmiarze robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o
parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wymogi dotyczące stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń zostały zawarte w załączniku nr 10 do zapytania ofertowego.
c) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
d) Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
e) Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
5) Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące gwarancji:
Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty Wykonawca udzielił min. 5 letniej rękojmi.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisuje § 13 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
6. Wymagany termin płatności faktury – do 30 dni od dnia złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. wystawienia.
7. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia – w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
2) Termin zakończenia:
Etap IV a, IVb, IVc , IVd – do dnia 15.03.2019 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, powinni spełniać następujące warunki:
1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy,
1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową nie mniejszą niż 300.000 zł.

2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – prawidłowo zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowej wraz z dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie o długości nie mniejszej niż 2000 mb.
b) Dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
– kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych – bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VII.3 niniejszego zapytania.
IV. Warunki wykluczenia z postępowania
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
V. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt V.2. lit. b) – e) Zapytania Ofertowego musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji i poręczeniu.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
lub jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w VII 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
Wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006.
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt V.2.. lit. b) – e) Zapytania ofertowego Wykonawca składa wraz z ofertą (w oryginale).
Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony:
VI. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. VIII niniejszego zapytania) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.brzesko.pl .
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym
niż 5 dni – następujących oświadczeń i dokumentów:
a) Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych, przygotowany na podstawie przedmiarów
robót, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
b) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje własnymi środkami finansowymi lub posiada
zdolność kredytową nie mniejszą niż 300.000,00zł słownie trzysta tysięcy złotych.
c) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
d) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 6 do niniejszego zapytania.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą- ETAP IV”
nie otwierać przed 2017-09-25, godz. 9:10″
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2017-09-25 do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 5 , pok. 101, Sekretariat Burmistrza Brzeska.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-09-25 o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Brzesku 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 5 – pokój nr 106, Biuro Naczelnika ITK.
IX. Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub
3) została złożona przez Wykonawcę:
– niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
– powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
Uwaga: Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz osoba o których mowa w pkt IV zapytania ofertowego, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy.
W związku z powyższym na spełnienie w/w warunku konieczne jest złożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w tym postępowaniu.
XI. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
– cena (C) – 88%
– gwarancja (G) – 12 %
Zasady punktacji
Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną
gwarancję (od 60 do 72 miesięcy i powyżej – za którą może uzyskać maksymalnie 12 pkt. – okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert.
Według poniższego wzoru:
Cena – waga kryterium 88 pkt
Sposób obliczenia:
Pk1 = (Cn / Cr x 88 %) x 100
Pk1 – ilość punktów dla kryterium cena
Cn – najniższa oferowana cena
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Gwarancja – waga kryterium 12 pkt
Sposób obliczenia:
Pk2 = (Gw / Gwn x 12 %) x 100
Pk2 – ilość punktów dla kryterium gwarancja
Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden punkt (Gw) – maksymalnie Gw=12
Gwn – największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)
Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)
2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
5. Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.
XII. Informacja o zastosowaniu tzw. procedury odwróconej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
XIII. Informacja o zakończeniu postępowania
Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz www.brzesko.pl informację o:
1) wyborze wykonawcy,
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
3) niezłożeniu żadnej oferty,
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto wybranej oferty.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązane kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 359).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr 23 8591 0007 0100 0902 1786 0013
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji warunków w niej zawartych przed jej podpisaniem z ubezpieczycielem.
XV. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego – wzór umowy.
XVI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
– cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
– postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
5. W przypadku gdy cena oferty będzie niższa od szacunkowej wartości zamówienia o 30% i więcej zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oraz zażądać oświadczeń i dokumentów potwierdzających możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Brak udzielenia wyjaśnień po wezwaniu lub brak ich akceptacji przez zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty.
6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokumenty tj. właściwe decyzje o nadaniu uprawnień, aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów [tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz 1946 z późn. zm]) dotyczące osób przewidzianych do pełnienia określonych funkcji.
7. Jeżeli wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie lub z innych powodó w nie będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, zamawiający przeprowadzi procedurę badania kolejnej oferty w rankingu ocen i tę będzie uznawał jako najkorzystniejszą. Procedura ta może powtórzyć się aż do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej lub do wyczerpania złożonych ofert.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2 – przedmiar robót,
Załącznik Nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
Załącznik Nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 5 – wykaz robót,
Załącznik Nr 6 – wykaz osób,
Załącznik Nr 7 – projekt umowy,
Załącznik Nr 8 – specyfikacja techniczna,
Załącznik Nr 9 – dokumentacja projektowa

_________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe – Zamówienie sektorowe (RB ).
CPV- 45 23 21 50– 8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
ZPKG.XIII.271.2.12.2017.ZM z dnia 7 września 2017 roku

 

 

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.