Zbycie praw własności nieruchomości w Okocimiu

Burmistrz Brzeska ogłasza:

  1.   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej  niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki numer 469/1 o powierzchni   0,2574 ha położonej w obrębie Okocim  dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę  wieczystą Nr TR1B/00052726/3 własności Gminy Brzesko.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w odległości około 0,5 km od centrum

miejscowości Okocim.

Teren o znacznym nachyleniu w kierunku południowo- zachodnim

zakrzaczony, wymagający uporządkowania

Kształt działki zbliżony do prostokąta,

Elementy infrastruktury: część w zasięgu

Działka  posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Ks. Franciszka Kazka:

– poprzez służebność drogową po działce numer 468/26 i działce  468/25 opisaną w dziale
I-SP  księgi wieczystej Nr  TR1B/00052726/3,

– jak również do działki numer 469/1 w ramach ceny zostanie ustanowiona  służebność gruntowa

przejazdu i przechodu  szlakiem 5,00 metrów szerokim  biegnącym wzdłuż zachodniej granicy

działki numer 469/2 objętej  księgą wieczystą  Nr TR1B/00063051/0 stanowiącej własność Gminy

Brzesko.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie sklasyfikowanym

jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz w bliskim sąsiedztwie terenów

sklasyfikowanych jako tereny osuwisk aktywnych.

Przyszłego inwestora przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków

geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji.

Dla działki numer 469/1 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań

geotechnicznych gruntu.

 

Nieruchomość obejmująca działkę numer 469/1 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

Dla działki numer 469 (przed podziałem) wydana została decyzja o warunkach zabudowy

Burmistrza Brzeska z dnia 01.09.2016 r.  znak: ITK.III.6730.194.2016.PP ustalająca warunki

zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Granice zbywanej działki  przyjmuje się  według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane

geodezyjnie przez sprzedającego.

 

Cena wywoławcza     –   50.193,00  złotych  netto

Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości  23 %

 

Wysokość  wadium   –      5.000,00  złotych

 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki numer 469/2 o powierzchni  0,2708 ha położonej w obrębie Okocim dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę   wieczystą Nr TR1B/00063051/0 własności Gminy Brzesko.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  położona w odległości około 0,5 km od centrum

miejscowości Okocim.

Teren o znacznym nachyleniu w kierunku południowo- zachodnim

zakrzaczony, wymagający uporządkowania

Kształt działki zbliżony do prostokąta,

Elementy infrastruktury:  część w zasięgu

Działka  posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Ks. Franciszka Kazka:

– poprzez służebność drogową po działce numer 468/26 i działce  468/25

opisaną w dziale I-SP księgi wieczystej Nr  TR1B/00063051/0

– Działka numer 469/2 będzie obciążona  służebnością gruntową  przejazdu

i przechodu  szlakiem 5,00 metrów szerokim  biegnącym wzdłuż zachodniej jej granicy

na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki numer 469/1 objętej  księgą wieczystą

Nr TR1B/00052726/3 stanowiącej własność Gminy Brzesko.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie sklasyfikowanym

jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz w bliskim sąsiedztwie terenów

sklasyfikowanych jako tereny osuwisk aktywnych.

Przyszłego inwestora przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków

geologiczno – inżynierskich dla realizacji inwestycji.

Dla działki numer 469/2 przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań

geotechnicznych gruntu.

 

Nieruchomość obejmująca działkę numer 469/2 nie jest objęta aktualnym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

Dla działki numer 469 (przed podziałem) wydana została decyzja o warunkach zabudowy

Burmistrza Brzeska z dnia 01.09.2016 r.  znak: ITK.III.6730.194.2016.PP ustalająca warunki

zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Granice zbywanej działki  przyjmuje się  według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane

geodezyjnie przez sprzedającego.

 

Cena wywoławcza     –   52.806,00   złotych  netto

Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości  23 %

 

Wysokość  wadium   –     5.200,00  złotych

 

Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowych opisanych w punkcie I

i punkcie II odbędzie się w dniu  20 października 2017 roku  o godz.  1000 w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Brzesku przy  ul. Głowackiego 51  –  Sala obrad

 

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub osobę prawną winna okazać się stosownymi

pełnomocnictwami.
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Szczurowa  w takim terminie, aby
w dniu 13 października 2017  r.  cała  kwota znajdowała się na rachunku bankowym, oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związanie z nieruchomością.
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki na którą wpłaca się wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku
ul Głowackiego 51 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 116 lub telefonicznie (14) 68-65-127. Treść ogłoszenia, regulamin przetargu, oświadczenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl  menu: nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.