Działki do zbycia w Sterkowcu

ZARZĄDZENIE  Nr 232/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym działek ewidencyjnych nr 432/3 oraz 433/3 położonych w Sterkowcu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 w związku z  art. 4 pkt 9, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.), w wykonaniu §5 ust. 9 uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążana ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko [Dz. Urz. Woj. Małop. z 2003 r. Nr 138, poz. 1843 z późn. zm.],

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym, niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Brzesko, składającą się z działek ewidencyjnych nr  432/3 o pow. 0,0015 ha oraz 433/3  o pow. 0,0283 ha położonych  w Sterkowcu, powstałych z podziału działek 432/1 oraz 433/1 objętych KW TR1B/00062178/9.

 

  § 2.

 

Zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 432/3, 433/3 położonych w Sterkowcu następuje dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 434, ob. księgą wieczystą nr TR1B/00035284/7.

 

§ 3.

 

Ustala się cenę nieruchomości opisanej w § 1, tj. działki 432/3 oraz 433/3 w Sterkowcu na kwotę  8 940,00zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 ) do której podatek VAT nie ma zastosowania.

 

§ 4.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 232/2017 z dnia 25.08.2017

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością  Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

 

1 Numer dziłeki ewidencyjnej 432/3 433/3
2 Powierzchnia działki 0,0015 ha 0,0283 ha
3 Położenie Sterkowiec gmina Brzesko
4 Numer księgi wieczystej KW TR1B/00062178/9
5 Opis nieruchomości Działki niezabudowane , sklasyfikowane jako R IIIa, położone w Sterkowcu wzdłuż ul. Za rzeką, będące własnością Gminy Brzesko. Z uwagi na wielkość i niekorzystny kształt nie nadają się do samodzielnego wykorzystania
6 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Działki  nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko  (uchwała  nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. ) działki położone są w strefie gospodarki rolnej
7 Forma zbycia Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ewidencyjna nr 434 w celu  poprawy jej warunków zagospodarowania
8 Cena za całą nieruchomość 8 940,00 zł
9 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 9.10.2017r. (włącznie)

 

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21  dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119, tel. 146865157

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.