XLI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.),zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień  8 sierpnia  ( wtorek )  2017 roku o godzinie 13.00

     Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 maja 2017 r.
 4. Interpelacje Radnych.
 5. Zapytania Radnych.
 6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i międzysesyjne.
 8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;
 • zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 R ady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko;
 • zmiany § 1 Uchwały Nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach;
 • wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.

15.Zamknięcie obrad sesji.

 

Protokół z sesji jest  wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej p.13. UM. w Brzesku ul. Głowackiego 51.
                              

                                                                                               Przewodniczący RM w Brzesku –  mgr Krzysztof Ojczyk                                                       

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.