Działki na terenie Osiedla Słotwina do sprzedania

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonych w obrębie Brzesko-miasto, stanowiących własność Gminy Brzesko, niezabudowanych działek ewidencyjnych nr nr: 274/13,  275/9 o łącznej pow. 0,0706 ha objętych księgą wieczystą nr TR1B/00039665/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Przedmiotowe działki położone są w Brzesku, na terenie Osiedla Słotwina przy ul. Władysława Sikorskiego i przylegają do siebie tworząc kompleks gruntu w kształcie prostokąta o pow. 0,0706 ha sklasyfikowany jako RV. Stanowią teren niezabudowany porośnięty samosiewkami drzew liściastych, wymagający uporządkowania. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działek poprzez działki gminne przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną.

 1. Działki: nr 274/13 o pow. 0,0305 ha i nr 275/9 o pow. 0,0401 ha objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. os. Słotwina II, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej
  w Brzesku nr LVIII/400/2010 dnia 30.06.2010 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 405 poz. 2901
  z 9.08.2010 r.). Według ustaleń tego planu przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol planu 1.MN.3.
 2. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego. Dla nieruchomości nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.
 5. Działki nr nr: 274/13, 275/9 zostały przeznaczone do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 125/2017 z dnia 18 maja 2017 r.
 6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 30 czerwca 2017 r.
 7. Cena wywoławcza 110.000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
 8. Wadium 11.000,00 zł.
 9. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 22 września 2017 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numery działek 274/13 i 275/9, których przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,                            małopolskie.
 11. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne  pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 120).

Regulamin

promocja_sikorskiego_1

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.