Lokale do najmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokali użytkowych własności Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro tel. 14/ 68-65-157.

Lokale o których mowa poniżej, można oglądać w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

 Lokal nr 1

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1504

Þ    55519

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    54,36 m2 (z przynależnym do lokalu pomieszczeniem piwnicznym o pow.31,20 m2)

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Głowackiego nr 10 –położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i muszlą klozetową. Zamontowany jest także elektryczny ogrzewacz wody.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

W lokalu znajduje się licznik pomiarowy poboru wody.

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

3.Instalacja gazowa.

– Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę gazu
do Gazowni Tarnowskiej BOK w Brzesku.

Lokal jest wyposażony w instalację gazową.

4.Ogrzewanie lokalu –centralne ogrzewanie gazowe – lokal jest wyposażony w instalację, grzejniki oraz piec c.o. gazowy.

5.Licznik poboru gazu jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika gazu ponosi Najemca.

Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie Zarządcy budynku -MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności tej instalacji.

Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania instalacji gazowej i instalacji elektrycznej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.

6.Zarządca budynku –MZGM Brzesko przekaże Najemcy protokoły z badania skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz badania szczelności instalacji gazowej celem umożliwienia rozpoczęcia ich użytkowania po spełnieniu warunków wymienionych w pkt.2,3 i 5.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ     w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      53,20 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat  Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku
od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody i odbiór ścieków, Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych
nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 

 Lokal nr 2

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1253/26

Þ    76 060

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    17,00 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B –położony
na parterze budynku wielomieszkaniowego w tzw. przyziemiu
4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia.

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku.

W lokalu znajduje się licznik pomiarowy poboru wody.

2.Instalacja elektryczna .

Opłata za energie elektryczną jest naliczana ryczałtowo.

Rozliczenie tej opłaty następuje w połowie i na końcu danego roku.

Licznik poboru energii elektrycznej znajduje się w lokalu.

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ      garaż
6. Forma przetargu

 

Þ    przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      8,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.

Þ

8 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji
w każdym kolejnym roku w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.).Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku
od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.