BURMISTRZ BRZESKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY BRZESKO

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Brzeska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Brzesko.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (obszaru miasta i sołectw). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Wskazane obszary zostały wyznaczone zgodnie z Uchwałą nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r., jednakże w związku z koniecznością zmiany liczby i granic tych obszarów przeprowadza się ponowny proces konsultacyjny.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi w terminie od 05.07.2017 roku do 28.07.2017 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz uwag (poniżej), który należy przesłać na adres mailowy: fundusze@brzesko.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju 15 lub telefonicznie pod nr 146865178 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzesku.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie w dniu 24 lipca 2017 r.  w godz. 16.00 – 18.00., w Urzędzie Miejskim w Brzesku, ul. Głowackiego 51 – sala obrad, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzesko.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko

Zał. do uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji Gminy Brzesko

konsultacje

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Migawka. Comments are currently closed.