Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PSP Nr 2 w Brzesku

Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 12.06.2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku.

            Na podstawie art. 36a ust. 1, w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), art. 238 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1

                Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 • 2

                Konkurs, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Brzeska, której szczegółowy skład osobowy zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

                Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczam Pana Józefa Cierniaka – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

                Na sekretarza komisji konkursowej wyznaczam Panią Martę Babicz – pracownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, bez prawa głosu przy ustalaniu wyników.

 • 3

                Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl.

 • 4

                Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 150/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 12.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Brzeska,  z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko ogłasza konkursna kandydata na stanowisko dyrektora ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w § 1, § 2 i § 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.
  z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust 2, pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.)
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1721 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku” na adres:

             Urząd Miejski w Brzesku

 1.      Bartosza Głowackiego 51

                    32 – 800 Brzesko

w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl, (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Brzeska, której szczegółowy skład osobowy zostanie określony odrębnym zarządzeniem.
 2. Oferty osób, które przystąpiły do konkursu będą przechowywane 14 dni, licząc od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oferty będą  odsyłane na adres zwrotny podany w ofercie lub mogą być odebrane osobiście, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. O terminie i miejscu posiedzenia komisji kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie przez przewodniczącego komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.