Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1 Działka ewidencyjna 274/13, 275/9
2 Powierzchnia działki łącznie 0,0706 ha
3 Księga wieczysta TR1B/00039665/0
4 Położenie i opis nieruchomości Działki nr nr 274/13, 275/9 położone są w obrębie ewidencyjnym Brzesko-miasto, na terenie Osiedla Słotwina przy ul. Władysława Sikorskiego. Stanowią teren niezabudowany porośnięty samosiewkami drzew liściastych wymagający uporządkowania. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Dojazd do działek poprzez działki gminne przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Sklasyfikowana jako RV.
5 Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:
Działki nr nr 274/13, 275/9 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. os. Słotwina II, uchwalonym Uchwałą  Rady Miejskiej w Brzesku nr LVIII/400/2010 dnia 30.06.2010 r. (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 405 poz. 2901 z 9.08.2010 r.). Według ustaleń tego planu działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol planu 1.MN.3.
6 Forma zbycia Publiczny nieograniczony przetarg ustny
7 Cena wywoławcza 110.000,00 zł + podatek VAT w stawce 23 %

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki

nr nr 274/13, 275/9,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. włącznie

           (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój 120,  tel. (14) 68-65-170.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.