Budowa stacji paliw płynnych oraz bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mokrzyskach

Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych oraz bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mokrzyskach, gmina Brzesko na działkach nr ew. 2399/2 oraz 2400/2”,  którego wnioskodawcą jest: Dudek & Grochola Sp. z o. o. 32-800 Brzesko, Mokrzyska ul. Wiślana 134.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm. – cyt. dalej jako UUOŚ), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

W dniu 8 września 2016 r. na wniosek Dudek & Grochola Sp. z o. o. 32-800 Brzesko, Mokrzyska ul. Wiślana 134, Burmistrz Brzeska wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw płynnych oraz bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mokrzyskach, gmina Brzesko na działkach nr ew. 2399/2 oraz 2400/2”.

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w  Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, I piętro pok. 109, gdzie pozostaje ona do wglądu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51,   I piętro pok. 109 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: cr.komunalne@brzesko.pl – w terminie od 22 maja do 20 czerwca 2017 r.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Brzeska w toku w/w postępowania. Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.