Stop dzikim wysypiskom

Z nadejściem wiosny pokazały się nie tylko zielone trawy, ale również dzikie wysypiska śmieci znajdujące się wszędzie – na poboczach dróg, w lasach, na terenach gminnych i prywatnych.  Gmina Brzesko zleca porządkowanie terenów gminnych z zalegających śmieci, ale prace te przypominają walkę z wiatrakami lub prace Syzyfa, gdyż po uporządkowaniu jednego wysypiska powstają kolejne.  Plagą stają się również wyrzucane opakowania po pizzy lub po produktach z McDonald s, szczególnie po weekendzie.  Dziwi i bulwersuje fakt, iż mieszkańcy wywożą odpady i porzucają na odległych działkach, gdy w ramach systemu gospodarki odpadami można oddać każdy odpad komunalny.

Prowadzone są akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK przy ul. Przemysłowej 11 w Brzesku, gdzie można dostarczyć w ramach wnoszonej opłaty szeroką gamę odpadów komunalnych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce – środowisko.

Po raz kolejny apelujemy i przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z art. 145 Kodeku wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. Ponadto  zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach, właściciel nieruchomości obowiązany jest do niezwłocznego  usunięci odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, gdyż domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi  jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.  Prosimy mieszkańców o zgłaszanie dzikich wysypisk oraz  piętnowanie podrzucania odpadów.

dscf8387 dscf8426 dscf8427 dscf8428 dscf8435

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.