OGŁOSZENIE O INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Brzeska informuje, że na terenie gminy Brzesko będzie prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest  (budynki mieszkalne, gospodarcze, wiaty itd.)  w miesiącach maj – wrzesień 2017r.  Inwentaryzację przeprowadzą  upoważnieni  przez burmistrza pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk  w Krakowie. Prowadzone prace mają na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest i opracowanie „Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla gminy Brzesko”.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielenie pomocy upoważnionym pracownikom wykonującym inwentaryzację wyrobów azbestowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Odpadami UM Brzesko tel. 0-14 68 65 172.

azbest

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.