Budowa skrzyżowania planowanej drogi gminnej z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – obwodnicą miasta Brzeska

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.19.2016.RC z dnia 12.04.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa skrzyżowania planowanej drogi gminnej z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – obwodnicą miasta Brzeska w ciągu drogi krajowej nr 94 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową mostu na rz. Uszwicy, budową miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz przebudową i budową układu drogowego, budową dróg manewrowych, placów do składowania, budynku usługowego oraz infrastruktury technicznej na terenie Browaru Okocim w Brzesku”.

Wnioskodawca:  Carlsberg Supply Company Polska S.A. 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.