Otwarty konkurs na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Otwarty konkurs na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

 Burmistrz Brzeska ogłasza konkurs na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Burmistrz Brzeska działając na podstawie art.14 ust.1 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.)w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.1492) a także w związku z art.4¹ ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487z późn.zm.) art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224 z późn.zm.) oraz §1 Uchwały Nr XXXIII/231/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Brzesko na rok 2017 ogłasza konkurs na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.1. Narodowego Programu Zdrowia: Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
1 Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Gminy Brzesko na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których stosowanie może prowadzić do uzależnienia. Rozwijanie dostępu do informacji na temat form pomocy.

 

11.000,00

Dz. 851 rozdz.85153
” Przeciwdziałanie narkomanii”

 

 

 

 

Zadanie 2.2.Narodowego Programu Zdrowia: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2 Szkolenie grup zawodowych z terenu Gminy Brzesko, w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych. 4 000,00 zł

Dz. 851 rozdz.85153

„Przeciwdziałanie narkomanii”

Zadanie 3.3.Narodowego Programu Zdrowia: Redukcja szkód, rehabilitacja ( readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa:

Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
3 Zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Gminy Brzesko.

Poszerzanie i udoskonalenie oferty leczenia uzależnienia od alkoholu, w tym o programy ograniczania picia alkoholu, oraz popularyzowanie metod mających dowiedzioną skuteczność dla mieszkańców Gminy Brzesko.

46.000,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85154

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

 

 Zadanie 3.1 Narodowego Programu zdrowia: Promocja zdrowia

Nr zadania konkursowego Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
4 Kształcenie personelu medycznego
w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie z terenu Gminy Brzesko (wczesne rozpoznawanie i krótka interwencja).

Szkolenia na temat FASD profesjonalistów Gminy Brzesko.

4.000,00 zł

Dz. 851 rozdz. 85154

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

 

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

w dz.851 rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

w dz. 851 rodz.85153 „ Przeciwdziałanie narkomanii” 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Burmistrz Brzeska zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, określone w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art.2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118, z późn.zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do dnia 21 kwietnia 2017  roku  do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko pok. nr 101, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.
O terminie złożenia oferty (również drogą pocztową) decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie datą stempla pocztowego.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno – finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Brzeska. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu” na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, które stanowią integralną część ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku www.brzesko.pl i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 Dokumenty do pobrania:

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.