Wykaz nieruchomości do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

1 Działka ewidencyjna 4076/1
2 Powierzchnia działki 0,11 ha
3 Księga wieczysta TR1B/00057238/0
4 Położenie i opis nieruchomości Działka nr 4076/1 położona w Jadownikach. Stanowi teren niezabudowany, bezpośrednio przylegający do terenów użytkowanych rolniczo. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 10m. Grunt sklasyfikowany jako RIIIb. Działka nie ma prawnego dostępu do drogi publicznej. Przylega bezpośrednio do działki nr 3758 stanowiącej według ewidencji gruntów przedmiot władania Gminy Brzesko, sklasyfikowana w całości jako dr, wykorzystywana jako droga dojazdowa do pól. Brak prawnego dostępu do drogi skutkuje brakiem podstaw do lokalizowania na działce nr 4076/1 zabudowy trwałej. Elementy infrastruktury technicznej- brak.
5 Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 4076/1 nie jest objęta ważnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. przedmiotowa działka znajduje się w strefie gospodarki rolnej.
6 Forma zbycia Publiczny nieograniczony przetarg ustny
7 Cena wywoławcza 5.000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 4076/1,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  24 maja 2017 r. włącznie.

                                                                             6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 120, I piętro  tel. (14) 68-65-170.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.